048 429 99 08

logo Erstar

Archív ÚPD

ÚPNO Nemecká, zadanie

ÚPNO Horná Lehota, zadanie 

ÚPNO Pravenec, ZaD č. 2

ÚPNM Dudince -koncept

ÚPNZ Slov.Ľupča, Záhradná ul.

ÚPNO Dolná Mičiná, ZaD č. 6

ÚPNO Slovenská Ľupča, Zad č. 4

ÚPNZ KSCR Donovaly, ZaD č. 15

ÚPNO Žakovce

ÚPNO Predajná, ZaD č. 2

ÚPNSÚ Staré Hory, ZaD č. 12

 

ÚPNO Slovenská Ľupča, ZaD č. 3

UŠ BB Rakytovce-lom

ÚPNO Ladomerská Vieska, ZaD č. 2

ÚPNO Budča, ZaD č. 6

ÚPNZ Sliač Rybáre-Juh blok 2

ÚPN CMZ Sliač

UŠ Čierne blato -Banská Bystrica

ÚPNO Pohorelá -návrh

textová a grafická časť

ÚPNO Jasenie, ZaD č. 2

ÚPNM Kremnica, ZaD č. 3

ÚPNO Čierny Balog, ZaD č. 3

ÚPNO Lukavica, ZaD č. 6

UŠ Areál UMB Banská Bystrica

ÚPNO Janova Lehota, ZaD č. 2

ÚPNZ Záhradná ulica, Slov. Ľupča

ÚPO Mýto p/Ďumb., ZaD č. 9

ÚPO Žakovce -zadanie

ÚPO Očová, ZaD. č. 5

ÚPNO Jesenské, ZaD č. 2

ÚPNSÚ Poniky, ZaD č. 7

UŠ Banská Bystrica, Vlčia jama-stred

ÚPNSÚ Lučatín, ZaD č. 1

ÚPO Sielnica, ZaD č. 6

ÚPO Trnavá Hora

ÚPO Betlanovce, ZaD 2017

ÚPO Muránska Dlhá Lúka

ÚPM Hnúšťa, ZaD č. 2

ÚPM Dudince -zadanie

ÚPM Sliač, ZaD č. 9

UŠ Moskovská III, Banská Bystrica

ÚPM Sliač, ZaD č. 8

ÚPO Mýto p/Ďumb., ZaD č. 8

ÚPO Hôrka -koncept

ÚPZ Sliač OZ Rybáre Juh -zadanie

ÚPZ Sliač CMZ -zadanie

ÚPO Malachov -zadanie

ÚPO Kynceľová -zadanie

ÚPZ Slov. Ľupča-Dolné Záhumnie, ZaD č. 1

ÚPM Brezno, ZaD č. XII

ÚPNO Kriváň, ZaD č. 1

ÚPNO Diviaky n/Nitr., ZaD č. 2

ÚPN SÚ Staré Hory, ZaD č. 11

ÚPNO Čierny Balog, ZaD č. 2

ÚPNO Lovinobaňa, ZaD č. 3

UŠ Tulská ul. - Ban. Bystrica

ÚPNO Ľubietová, ZaD č.2

ÚPNO Spišský Štvrtok

ÚPNRZ Donovaly, ZaD č.14

UŠ Slovenská Ľupča - Járok

ÚPNSÚ Ľubietová, ZaD č. 1

Nezáväzný dopyt na ÚPD

Výber z legislatívy

zákon č. 182/2014 Z. z.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

Nové znenie § 6 odseku 2 ukladá povinnosť odsúhlasenia návrhov územných programov starostlivosti obcí, návrhy územných plánov zón, ich zmien alebo doplnkov, príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva, pred ich schválením (pôvodne už pri spracovaní konceptov).

Zák. č. 104/2014 Z. z.

§ 27 ods. 2,zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z.:
„V bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky; desať metrov sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok.“