048 429 99 08

logo Erstar

Archív ÚPD

ÚPNO Tajov, ZaD č. 3

ÚPNO Predajná, ZaD č. 4

ÚPNO Nemecká

ÚPNM Hriňová, ZaD č. 4

ÚPNO Kordíky, ZaD č. 2

ÚPNO Pitelová

ÚPNO Badín, ZaD č. 5

ÚPNO Klenovec, ZaD č. 3

ÚPNO Beňuš, ZaD č. 2

ÚPNO Nemce, ZaD č. 4

ÚPNO Hliník n/Hr., ZaD č. 2

ÚPN RZ KSCR Donovaly, ZaD č. 17

ÚPNO Badín, ZaD č. 4

ÚPN M Hriňová, ZaD č. 3

ÚPN CMZ Hnúšťa, ZaD č. 1

ÚPNO Slovenská Ľupča, ZaD č.5

ÚPNO Žakovce, ZaD č. 1

ÚPNO Ladomerská Vieska

ÚPNO Čierny Balog, ZaD č. 5

ÚPNO Pitelová

ÚPNSÚ Poniky, ZaD č. 8

ÚPNSÚ Staré Hory, ZaD č. 14

ÚPNO Pohorelá, ZaD č. 1

ÚPNO Lutila, ZaD č. 1

ÚPNZ Priecho, ZaD č. 5

ÚPNO Podkonice, ZaD č. 2

ÚPNO Hodruša-Hámre -koncept

ÚPN RZ KSCR Donovaly, ZaD č.16

ÚPNO Horná Lehota -koncept

ÚPNO Podbrezová, ZaD č. 7

ÚPNSÚ Staré Hory, ZaD č. 13

ÚPNM Hnúšťa, ZaD č. 3

ÚPNO Podbrezová, ZaD č. 6

ÚPNO Budča, ZaD č. 7

ÚPNO Krahule, ZaD č.3

ÚPNSÚ Zlaté Moravce, ZaD č.9

ÚPNO Diviaky n/Nitr. -Zad č.4

ÚPNM Dudince -návrh

 

ÚPNO Badín, ZaD č. 3

ÚPNO Kordíky, ZaD č. 3

ÚPNO Predajná, ZaD č. 3

ÚPNO Prestavlky, ZaD č. 3

ÚPNO Kynceľová, ZaD č. 6

ÚPNO Čierny Balog, ZaD č. 4

ÚPNO Spišské Bystré, ZaD č. 3

ÚPNABB obec Malachov

ÚPNO Nemecká, zadanie

ÚPNO Horná Lehota, zadanie 

ÚPNO Pravenec, ZaD č. 2

ÚPNO Budča, ZaD č. 6

ÚPO Očová, ZaD. č. 5

Nezáväzný dopyt na ÚPD

Výber z legislatívy

zákon č. 182/2014 Z. z.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

Nové znenie § 6 odseku 2 ukladá povinnosť odsúhlasenia návrhov územných programov starostlivosti obcí, návrhy územných plánov zón, ich zmien alebo doplnkov, príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva, pred ich schválením (pôvodne už pri spracovaní konceptov).

Zák. č. 104/2014 Z. z.

§ 27 ods. 2,zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z.:
„V bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky; desať metrov sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok.“