048 429 99 08

logo Erstar

Archív ÚPD

ÚPNO Spišské Bystré, ZaD č. 4

ÚPNO Čierny Balog, ZaD č. 6

ÚPNM Hnúšťa, ZaD č. 5

ˇÚPNO Vydrník, ZaD č. 2

ÚPNSÚ Staré Hory, ZaD č.15

ÚPNO Horná Lehota

UPNO Slov. Ľupča, ZaD č. 7

ÚPN RZ Donovaly, ZaD č. 19

ÚPNO Budča

ÚPNZ Tále, ZaD č. 3

ÚPNO Predajná, ZaD č. 5

ÚPNO Trnavá Hora, ZaD č. 1

ÚPNO Vlkanová, ZaD č. 3

ÚPN KSCR Donovaly, ZaD č. 19

ÚPNO Tajov, ZaD č. 4

ÚPNO Drábsko, ZaD č. 6

ÚPNO Badín, ZaD č. 6

ÚPNO Lieskovec, ZaD č.5

ÚPNZ Bystrá

ÚPNO Medzibrod, ZaD č. 4

ÚPNO Rim. Zalužany, ZaD č.1

ÚPNM Kremnica, ZaD č. 5

ÚPNO Žakovce, ZaD č. 2

ÚPNO Horná Ves, ZaD č. 2

ÚPNO Očová, ZaD č. 7

ÚPNM Hnúšťa, ZaD č. 4

ÚPNO Diviaky n/Nitr.

ÚPNSÚ Ľubietová, ZaD č. 3

ÚPNO Braväcovo, ZaD č. 1

ÚPNO Slovenská Ľupča, ZaD č. 6

ÚPNM Krupina, ZaD č. 1

ÚPNO Tajov, ZaD č. 3

ÚPNO Predajná, ZaD č. 4

ÚPNO Nemecká

ÚPNM Hriňová, ZaD č. 4

ÚPNO Kordíky, ZaD č. 2

ÚPNO Pitelová

ÚPNO Badín, ZaD č. 5

ÚPNO Klenovec, ZaD č. 3

ÚPNO Beňuš, ZaD č. 2

ÚPN RZ KSCR Donovaly, ZaD č. 17

ÚPNO Badín, ZaD č. 4

ÚPN CMZ Hnúšťa, ZaD č. 1

ÚPNO Slovenská Ľupča, ZaD č.5

ÚPNO Hodruša-Hámre -koncept

ÚPN RZ KSCR Donovaly, ZaD č.16

ÚPNO Horná Lehota -koncept

ÚPNM Hnúšťa, ZaD č. 3

ÚPNSÚ Zlaté Moravce, ZaD č.9

ÚPNO Kordíky, ZaD č. 3

ÚPNO Predajná, ZaD č. 3

ÚPNO Nemecká, zadanie

ÚPNO Horná Lehota, zadanie 

Nezáväzný dopyt na ÚPD

Výber z legislatívy

Novela zákona č. 50/1976 Zb.

 

§ 17 zákona č. 50/1976 Zb.

(1)   Orgány územného plánovania sú povinné obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie v primeranom a hospodárnom rozsahu. Orgány územného plánovania sú povinné obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu aj vtedy, ak to vyplýva z podnetu orgánu uvedeného v odseku 2 písm. d).Územné plány obcí a územné plány zón sa obstarávajú vždy na výstavbu nových obcí, na umiestnenie verejnoprospešných stavieb a na podstatnú prestavbu, dostavbu alebo asanáciu existujúcich obcí alebo ich častí s cieľom zlepšiť životné prostredie, zabezpečiť ekologickú stabilitu a trvalo udržateľný rozvoj.

(2)   Orgány územného plánovania obstarávajú územnoplánovaciu dokumentáciu

        a) z vlastného podnetu,

        b) z podnetu iných orgánov štátnej správy a obcí,

        c) z podnetu fyzických osôb alebo právnických osôb,

        d) z podnetu zastupiteľstva samosprávneho kraja alebo obecného zastupiteľstva prijatého formou uznesenia.

§ 25 zákona č. 50/1976 Zb.

(1)   Pred predložením návrhu územného plánu na schválenie sa preskúma, či

        a) obsah návrhu je v súlade so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa,

        b) obsah návrhu a postup jeho obstarania a prerokovania sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi,

        c) návrh je v súlade so zadaním,

        d) návrh je v súlade s rozsahom územného plánu,

        e) záväzná časť územného plánu navrhovaná na vyhlásenie všeobecne záväzným právnym predpisom je v súlade s § 13,

        f) návrh je v súlade s uznesením príslušného zastupiteľstva samosprávneho kraja alebo obecného zastupiteľstva.“.

 

zákon č. 182/2014 Z. z.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

Nové znenie § 6 odseku 2 ukladá povinnosť odsúhlasenia návrhov územných programov starostlivosti obcí, návrhy územných plánov zón, ich zmien alebo doplnkov, príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva, pred ich schválením (pôvodne už pri spracovaní konceptov).

Zák. č. 104/2014 Z. z.

§ 27 ods. 2,zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z.:
„V bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky; desať metrov sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok.“