048 429 99 08

logo Erstar

Legislatíva

Nové a novelizované predpisy týkajúce sa územného plánovania

Novela zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavenom poriadku 

§ 17 zákona č. 50/1976 Zb.  

(1) Orgány územného plánovania sú povinné obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie v primeranom a hospodárnom rozsahu. Orgány územného plánovania sú povinné obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu aj vtedy, ak to vyplýva z podnetu orgánu uvedeného v odseku 2 písm. d).Územné plány obcí a územné plány zón sa obstarávajú vždy na výstavbu nových obcí, na umiestnenie verejnoprospešných stavieb a na podstatnú prestavbu, dostavbu alebo asanáciu existujúcich obcí alebo ich častí s cieľom zlepšiť životné prostredie, zabezpečiť ekologickú stabilitu a trvalo udržateľný rozvoj.

(2) Orgány územného plánovania obstarávajú územnoplánovaciu dokumentáciu   a) z vlastného podnetu,  b) z podnetu iných orgánov štátnej správy a obcí, c) z podnetu fyzických osôb alebo právnických osôb, d) z podnetu zastupiteľstva samosprávneho kraja alebo obecného zastupiteľstva prijatého formou uznesenia

§ 25 zákona č. 50/1976 Zb. 

(1) Pred predložením návrhu územného plánu na schválenie sa preskúma, či a) obsah návrhu je v súlade so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa, b) obsah návrhu a postup jeho obstarania a prerokovania sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi, c) návrh je v súlade so zadaním, d) návrh je v súlade s rozsahom územného plánu, e) záväzná časť územného plánu navrhovaná na vyhlásenie všeobecne záväzným právnym predpisom je v súlade s § 13, f) návrh je v súlade s uznesením príslušného zastupiteľstva samosprávneho kraja alebo obecného zastupiteľstva.“.

Zákon číslo 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Územného plánovania sa týka § 8, ods. 1: „Zriaďuje sa Dopravný úrad, ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby".
Dopravný úrad bol zriadený dňom 1.1.2014 a vo veci stanovísk k územnoplánovacej dokumentácii naň prešla pôsobnosť bývalého  Leteckého úradu SR.

Výber platných predpisov pre územné plánovanie

Zákon číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov
Prvá časť zákona upravuje ciele a úlohy územného plánovania, definuje územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu dokumentáciu, postup obstarávania územ-noplánovacej dokumentácie, jej schvaľovanie a uloženie.

Vyhláška číslo 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a úzenmoplánovacej dokumentácii
Vyhláška ustanovuje podrobnosti o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacej dokumentácie a ich zadaní, registračných listov územných plánov a o obsahu územnoplánovacích činností.

Zákon číslo 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zá-kona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
Zákon stanovuje zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri územnoplánovacej činnosti v paragrafoch 13 až 16.

Zákon číslo 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
Zákon upravuje posudzovania a vyhodnocovania opatrení a návrhov z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie, ktorého výsledkom je vydanie zá-väzného stanoviska alebo rozhodnutia. pri územnoplánovacej činnosti v paragrafe 13.

Zákon číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov
Zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, ako aj práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane prírody a krajiny s cieľom prispieť k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života na Zemi, utvárať podmienky na trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, zá-chranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability.

Zákon číslo 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
Zákon v Druhej časti upravuje postup odborného a verejného posudzovania pred-pokladaných vplyvov na životné prostredie strategických dokumentov počas ich prí-pravy a pred ich schválením. Strategickým dokumentom sa rozumejú aj územné plány.

Zákon číslo 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov
Zákon upravuje podmienky ochrany kultúrnych pamiatok, pamiatkových území, ar-cheologických nálezov a archeologických nálezísk.

Zákon číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, v znení neskorších predpisov
Zákon upravuje podmienky na účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred ná-sledkami mimoriadnych udalostí, ako aj ustanoviť úlohy a pôsobnosť orgánov štátnej správy, obcí a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zabez-pečovaní civilnej ochrany obyvateľstva.

Zákon číslo 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov
Zákon upravuje výstavbu, užívanie a ochranu pozemných komunikácií, práva a po-vinnosti vlastníkov a správcov pozemných komunikácií a ich užívateľov, ako aj pô-sobnosť orgánov štátnej správy a orgánov štátneho odborného dozoru vo veciach pozemných komunikácií.

Zákon číslo 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov
Zákon upravuje podmienky ochrany kultúrnych pamiatok, pamiatkových území, ar-cheologických nálezov a archeologických nálezísk.

Vypracujeme aj pre Vašu obec alebo mesto územný plán. Kontaktujte nás telefonicky na tel. čísle: 048/429 99 08 alebo nám odošlite nezáväzný dopyt. Nezdrží Vás dlhšie ako minútu.

Nezáväzný dopyt na ÚPD

Výber z legislatívy

Novela zákona č. 50/1976 Zb.

 

§ 17 zákona č. 50/1976 Zb.

(1)   Orgány územného plánovania sú povinné obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie v primeranom a hospodárnom rozsahu. Orgány územného plánovania sú povinné obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu aj vtedy, ak to vyplýva z podnetu orgánu uvedeného v odseku 2 písm. d).Územné plány obcí a územné plány zón sa obstarávajú vždy na výstavbu nových obcí, na umiestnenie verejnoprospešných stavieb a na podstatnú prestavbu, dostavbu alebo asanáciu existujúcich obcí alebo ich častí s cieľom zlepšiť životné prostredie, zabezpečiť ekologickú stabilitu a trvalo udržateľný rozvoj.

(2)   Orgány územného plánovania obstarávajú územnoplánovaciu dokumentáciu

        a) z vlastného podnetu,

        b) z podnetu iných orgánov štátnej správy a obcí,

        c) z podnetu fyzických osôb alebo právnických osôb,

        d) z podnetu zastupiteľstva samosprávneho kraja alebo obecného zastupiteľstva prijatého formou uznesenia.

§ 25 zákona č. 50/1976 Zb.

(1)   Pred predložením návrhu územného plánu na schválenie sa preskúma, či

        a) obsah návrhu je v súlade so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa,

        b) obsah návrhu a postup jeho obstarania a prerokovania sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi,

        c) návrh je v súlade so zadaním,

        d) návrh je v súlade s rozsahom územného plánu,

        e) záväzná časť územného plánu navrhovaná na vyhlásenie všeobecne záväzným právnym predpisom je v súlade s § 13,

        f) návrh je v súlade s uznesením príslušného zastupiteľstva samosprávneho kraja alebo obecného zastupiteľstva.“.

 

zákon č. 182/2014 Z. z.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

Nové znenie § 6 odseku 2 ukladá povinnosť odsúhlasenia návrhov územných programov starostlivosti obcí, návrhy územných plánov zón, ich zmien alebo doplnkov, príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva, pred ich schválením (pôvodne už pri spracovaní konceptov).

Zák. č. 104/2014 Z. z.

§ 27 ods. 2,zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z.:
„V bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky; desať metrov sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok.“