048 429 99 08

logo Erstar

ÚPD - územný plán pre mesto a obec

Územnoplánovacia dokumentácia komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.

Územnoplánovaciu dokumentáciu obstarávajú orgány územného plánovania. Obce sú orgánmi územného plánovania, ktoré obstarávajú územné plány obcí a územné plány zón.

Kto je povinný mať územný plán?

Mestá a obce s viac ako 2 000 obyvateľmi sú povinné mať územný plán obce. Ostatné obce sú povinné mať územný plán obce, ak treba riešiť koncepciu ich územného rozvoja, uskutočňovať rozsiahlu novú výstavbu a prestavbu v obci alebo umiestniť verejnoprospešné stavby, alebo ak to vyplýva zo záväznej časti územného plánu regiónu.

Ak sa na tom dohodnú dve obce alebo viac obcí, môžu mať jeden spoločný územný plán obcí.
Obce obstarávajú územnoplánovaciu dokumentáciu:

  1. z vlastného podnetu,
  2. z podnetu iných orgánov štátnej správy,
  3. z podnetu fyzických osôb alebo právnických osôb.

Obce zabezpečujú obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.

Čo zahŕňa obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie

  1. prípravné práce,
  2. zabezpečenie spracovania prieskumov a rozborov,
  3. zabezpečenie spracovania zadania a jeho prerokovanie,
  4. zabezpečenie spracovania konceptu riešenia územnoplánovacej dokumentácie, dohľad nad jeho spracovaním a jeho prerokovanie,
  5. zabezpečenie spracovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie, dohľad nad jeho spracovaním a jeho prerokovanie,
  6. prípravu podkladov na schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie,
  7. zabezpečenie vyhlásenia záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie, uloženie územnoplánovacej dokumentácie a vyhotovenie registračného listu a jeho doručenie mi-nisterstvu.

Náklady spojené s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie uhrádza orgán územného plánovania, ktorý ju obstaráva. Orgán územného plánovania môže však požadovať čiastočnú alebo úplnú úhradu nákladov za obstaranie územnoplánovacej dokumentácie od orgánov štátnej správy, orgánov samosprávnych krajov, obcí, fyzických osôb alebo právnických osôb, ktorých výhradná potreba vyvolala obstaranie územnoplánovacej dokumentácie.

Územný plán vypracujeme profesionálne

Naša kancelária ponúka komplexné služby v oblasti zabezpečenia obstarania a spracovania územného plánu, kompletnej  územnoplánovacej dokumentácia a územnoplánovacích podkladov. Ponúka tiež konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti územného plánovania.

Vypracujeme aj pre Vašu obec alebo mesto územný plán. Kontaktujte nás telefonicky na tel. čísle: 048/429 99 08 alebo nám odošlite nezáväzný dopyt. Nezdrží Vás dlhšie ako minútu.

Nezáväzný dopyt na ÚPD

Výber z legislatívy

zákon č. 182/2014 Z. z.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

Nové znenie § 6 odseku 2 ukladá povinnosť odsúhlasenia návrhov územných programov starostlivosti obcí, návrhy územných plánov zón, ich zmien alebo doplnkov, príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva, pred ich schválením (pôvodne už pri spracovaní konceptov).

Zák. č. 104/2014 Z. z.

§ 27 ods. 2,zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z.:
„V bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky; desať metrov sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok.“