048 429 99 08

logo Erstar

Nezáväzný kontaktný formulár

Potrebujete poradiť pri vyhotovení územného plánu obce či mesta alebo potrebujete priamo vyhotoviť územnoplánovaciu dokumentáciu? Napíšte nám, stačí vyplniť nasledujúci formulár.

Vaše meno: (*)
Tento údaj je povinný, vyplňte ho prosím.
Váš E-mail: (*)
Tento údaj je povinný, vyplňte ho prosím.
Váš telefón: (*)
Tento údaj je povinný, vyplňte ho prosím.
Ako chcete aby sme Vás kontaktovali:
Invalid Input
S čím Vám môžeme pomôcť: (*)
Správu nie je možné odoslať bez hlavného obsahu.
 

Nezáväzný dopyt na ÚPD

Výber z legislatívy

Novela zákona č. 200/2022 Z. z.

 § 40a ods. 6

Územnoplánovacia dokumentácia schválená podľa doterajších predpisov18) je do doby jej nahradenia územnoplánovacou dokumentáciou podľa tohto zákona podkladom na vydávanie záväzného stanoviska pre rozhodovanie v územnom konaní a stavebnom konaní, na povoľovanie činností v konaniach podľa osobitného predpisu do 31. marca 2025 a je aj podkladom pre obstaranie zmien a doplnkov takejto územnoplánovacej dokumentácie postupom podľa doterajších predpisov;18) najneskôr však môže byť týmto postupom oznámené začatie obstarávania zmien a doplnkov do 31. marca 2028. Pre vydávanie záväzného stanoviska podľa predchádzajúcej vety sa územný plán regiónu podľa doterajších predpisov považuje za Koncepciu územného rozvoja regiónu podľa tohto zákona.

 Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

"Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

zákon č. 182/2014 Z. z.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

Nové znenie § 6 odseku 2 ukladá povinnosť odsúhlasenia návrhov územných programov starostlivosti obcí, návrhy územných plánov zón, ich zmien alebo doplnkov, príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva, pred ich schválením (pôvodne už pri spracovaní konceptov).

Zák. č. 104/2014 Z. z.

§ 27 ods. 2,zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z.:
„V bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky; desať metrov sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok.“