048 429 99 08

logo Erstar

Profil spoločnosti

Spoločnosť eRSTAR, s.r.o. vznikla v roku 2006 prevzatím územnoplánovacích činností od bývalej spoločnosti ISA realitná kancelária, pôsobiacej v tejto oblasti od roku 1992. Spoločnosť vedie Ing. arch. Pavel Bugár, ktorý sa venuje urbanizmu a územnému plánovaniu viac ako 30 rokov.

Spolupracujeme s kolektívom skúsených odborníkov tvoriacich kolektív spracovateľov územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie. Našou devízou je poskytnutie komplexných služieb na vysokej odbornej a kvalitatívnej úrovni, v reálnom čase, za dostupnú cenu.

Spoločnosť poskytuje služby v týchto oblastiach:

  • zabezpečenie obstarania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov
  • spracovanie územných plánov, ich zmien a doplnkov, vyhotovenie urbanistických štúdii
  • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti územného plánovania
  • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti realít – kúpa a predaj nehnuteľností
  • znalecké posudky v odbore Stavebníctvo, odvetví odhad hodnoty nehnuteľností

Vypracujeme aj pre Vašu obec alebo mesto územný plán. Kontaktujte nás telefonicky na tel. čísle: 048/429 99 08 alebo nám odošlite nezáväzný dopyt. Nezdrží Vás dlhšie ako minútu.

Nezáväzný dopyt na ÚPD

Výber z legislatívy

Novela zákona č. 200/2022 Z. z.

 § 40a ods. 6

Územnoplánovacia dokumentácia schválená podľa doterajších predpisov18) je do doby jej nahradenia územnoplánovacou dokumentáciou podľa tohto zákona podkladom na vydávanie záväzného stanoviska pre rozhodovanie v územnom konaní a stavebnom konaní, na povoľovanie činností v konaniach podľa osobitného predpisu do 31. marca 2025 a je aj podkladom pre obstaranie zmien a doplnkov takejto územnoplánovacej dokumentácie postupom podľa doterajších predpisov;18) najneskôr však môže byť týmto postupom oznámené začatie obstarávania zmien a doplnkov do 31. marca 2028. Pre vydávanie záväzného stanoviska podľa predchádzajúcej vety sa územný plán regiónu podľa doterajších predpisov považuje za Koncepciu územného rozvoja regiónu podľa tohto zákona.

 Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

"Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

zákon č. 182/2014 Z. z.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

Nové znenie § 6 odseku 2 ukladá povinnosť odsúhlasenia návrhov územných programov starostlivosti obcí, návrhy územných plánov zón, ich zmien alebo doplnkov, príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva, pred ich schválením (pôvodne už pri spracovaní konceptov).

Zák. č. 104/2014 Z. z.

§ 27 ods. 2,zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z.:
„V bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky; desať metrov sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok.“