048 429 99 08

logo Erstar

Profil spoločnosti

Spoločnosť eRSTAR, s.r.o. vznikla v roku 2006 prevzatím územnoplánovacích činností od bývalej spoločnosti ISA realitná kancelária, pôsobiacej v tejto oblasti od roku 1992. Spoločnosť vedie Ing. arch. Pavel Bugár, ktorý sa venuje urbanizmu a územnému plánovaniu viac ako 30 rokov.

Spolupracujeme s kolektívom skúsených odborníkov tvoriacich kolektív spracovateľov územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie. Našou devízou je poskytnutie komplexných služieb na vysokej odbornej a kvalitatívnej úrovni, v reálnom čase, za dostupnú cenu.

Spoločnosť poskytuje služby v týchto oblastiach:

  • zabezpečenie obstarania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov
  • spracovanie územných plánov, ich zmien a doplnkov, vyhotovenie urbanistických štúdii
  • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti územného plánovania
  • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti realít – kúpa a predaj nehnuteľností
  • znalecké posudky v odbore Stavebníctvo, odvetví odhad hodnoty nehnuteľností

Vypracujeme aj pre Vašu obec alebo mesto územný plán. Kontaktujte nás telefonicky na tel. čísle: 048/429 99 08 alebo nám odošlite nezáväzný dopyt. Nezdrží Vás dlhšie ako minútu.

Nezáväzný dopyt na ÚPD

Výber z legislatívy

Novela zákona č. 50/1976 Zb.

 

§ 17 zákona č. 50/1976 Zb.

(1)   Orgány územného plánovania sú povinné obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie v primeranom a hospodárnom rozsahu. Orgány územného plánovania sú povinné obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu aj vtedy, ak to vyplýva z podnetu orgánu uvedeného v odseku 2 písm. d).Územné plány obcí a územné plány zón sa obstarávajú vždy na výstavbu nových obcí, na umiestnenie verejnoprospešných stavieb a na podstatnú prestavbu, dostavbu alebo asanáciu existujúcich obcí alebo ich častí s cieľom zlepšiť životné prostredie, zabezpečiť ekologickú stabilitu a trvalo udržateľný rozvoj.

(2)   Orgány územného plánovania obstarávajú územnoplánovaciu dokumentáciu

        a) z vlastného podnetu,

        b) z podnetu iných orgánov štátnej správy a obcí,

        c) z podnetu fyzických osôb alebo právnických osôb,

        d) z podnetu zastupiteľstva samosprávneho kraja alebo obecného zastupiteľstva prijatého formou uznesenia.

§ 25 zákona č. 50/1976 Zb.

(1)   Pred predložením návrhu územného plánu na schválenie sa preskúma, či

        a) obsah návrhu je v súlade so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa,

        b) obsah návrhu a postup jeho obstarania a prerokovania sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi,

        c) návrh je v súlade so zadaním,

        d) návrh je v súlade s rozsahom územného plánu,

        e) záväzná časť územného plánu navrhovaná na vyhlásenie všeobecne záväzným právnym predpisom je v súlade s § 13,

        f) návrh je v súlade s uznesením príslušného zastupiteľstva samosprávneho kraja alebo obecného zastupiteľstva.“.

 

zákon č. 182/2014 Z. z.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

Nové znenie § 6 odseku 2 ukladá povinnosť odsúhlasenia návrhov územných programov starostlivosti obcí, návrhy územných plánov zón, ich zmien alebo doplnkov, príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva, pred ich schválením (pôvodne už pri spracovaní konceptov).

Zák. č. 104/2014 Z. z.

§ 27 ods. 2,zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z.:
„V bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky; desať metrov sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok.“